ЗАКОН за здравето

Обн. ДВ, бр. 70 от 10.8.2004 г., изм. ДВ, бр. 46 от 3.6.2005 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20.9.2005 г., изм. ДВ, бр. 85 от 25.10.2005 г., изм. ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. ДВ, бр. 18 от 28.2.2006 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11.4.2006 г., изм. ДВ, бр. 34 от 25.4.2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21.7.2006 г., изм. ДВ, бр. 71 от 1.9.2006 г., изм. ДВ, бр. 75 от 12.9.2006 г., изм. ДВ, бр. 81 от 6.10.2006 г., изм. ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., изм. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13.4.2007 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22.5.2007 г., изм. ДВ, бр. 46 от 12.6.2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20.7.2007 г., изм. ДВ, бр. 82 от 12.10.2007 г., изм. ДВ, бр. 95 от 20.11.2007 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.2.2008 г., изм. ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 15.5.2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2.6.2009 г., изм. ДВ, бр. 74 от 15.9.2009 г., изм. ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., изм. ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 1.6.2010 г., изм. ДВ, бр. 42 от 4.6.2010 г., изм. ДВ, бр. 50 от 2.7.2010 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31.7.2010 г., изм. ДВ, бр. 62 от 10.8.2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., изм. ДВ, бр. 8 от 25.1.2011 г., изм. ДВ, бр. 9 от 28.1.2011 г., изм. ДВ, бр. 45 от 14.6.2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5.8.2011 г., изм. ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 40 от 29.5.2012 г.

 

...

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 1.6.2012 г.) (1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.

(2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.

(3) По изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата.

(4) В обособените самостоятелни помещения по ал. 3 не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст.

(5) Обособените самостоятелни помещения по ал. 3 се отделят с въздухонепроницаеми стени, плътно затварящи се врати, обозначават се ясно и в тях се изгражда вентилационна инсталация.

(6) Министерският съвет определя с наредба изискванията, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения по ал. 3.

 

Чл. 56a. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 2.6.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2. площадките за игра;

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.

 

Чл. 56б. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 2.6.2010 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.)

 

Чл. 56в. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 2.6.2010 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.)

...